มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
รางวัลที่ มสธ. ได้รับจากหน่วยงานต่างประเทศ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการเรียน
การสอนในระบบทางไกล ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง โดยนำหลักการพื้อฐานการ
สอนมาจากต่างประเทศ แต่ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมความเป็นไทย จนได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงานต่างประเทศว่า  เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐาน     
การเรียนการ  สอนในประเทศไทย อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดยทั่วไป                                                                                                                                                                                
ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้รับการตัดสินจากสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย
( Asia lnstitute of Management ) ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ได้รับรางวัล " The Asian Management Awards "        

ประจำปี 2535 สาขาพัฒนาการบริหารดีเด่น โดยศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยม ฉายางาม อธิการบดีในสมัยนั้น 
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลจาก ดร. อำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ณ ห้อง 
นภาลัยโรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536                                                                                       
รางวัล " The Asian Management Award " เป็นรางวัลที่สถาบัน AIM พิจารณามอบให้กับหน่วยงาน
ที่ภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆใน ภูมิภาค ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และประเทศไทย การประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ มีรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย สาขาบริ 
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานการตลาด การบริหารงานด้านการปฎิบัติการ การบริหารงานด้านการ 

เงินการพัฒนาการและการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านสารสนเทศ และการพัฒนาการบริหาร
มีบริษัทและหน่วยงานชั้นน้ำที่ได้รับสารเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลเกือบ 5,000 ราย
ผลปรากฎว่า มหาวิทย
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการตัดสินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาการบริหารดีเด่น       
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความ  
ภาคภูมิใจ  ยิ่งมาสู่ชาวเขียวทองทุกคน                                                                                                                      
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8
                                                                                 
_____________________________________________________                                                                           

ที่มา: 1. รายงานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2536 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2536
ณ ห้องประชุมบริหาร 1514 อาคารบริหาร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                  
          2. "มสธ.คว้ารางวัลด้านพัฒนาการดีเด่น"จดหมายข่าว มสธ. 15,7 (ประจำปักษ์ที่ 2 พฤษภาคม 2536) : 1  

 

« Back Next »