มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง การประกวดเพลง
ประจำมหาวิทยาลัยและเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ

                               สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียน
การสอนทางไกล เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจใฝ่หาความรู้สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในช่วง 3 ปีแรก ทำให้มีนักศึกษากระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประ
เทศ แต่ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยและเพลงที่ใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆเหมือนกับมหาวิทยาลัย
อื่น ดังนั่นเพื่อให้เพลงเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ประชาชนได้รู้จักมหาวิทยาลัยดียิ่ง
ขึ้นเพื่อให้มีสื่อรวมทางจิตใจของนักศึกษาซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  และ  เป็นการสนับสนุนให้มีการ 
พัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะดนตรีไทยสากลด้านการประพันธ์เพลง ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในด้านการส่ง 
เสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดแต่งเพลงประ  
จำมหาวิทยาลัยและเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ โดยเปิดรับสมัครการส่ง 
ส่งเพลงเข้าประกวด ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2525                                                      

                                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2525 คณะกรรมการตัดสินประกวดเพลงประจำมหาวิทยาลัย
และเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ได้มีมติตัดสินให้รางวัลชนะเลิศ เพลงที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ เพลง “เขียวทอง” แต่งโดย นางนภาลัย       
สุวรรณธาดา รางวัลชนะเลิศเพลง ประจำมหาวิทยาลัย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล มีแต่รางวัลรองชนะเลิศ      
ได้แก่ เพลง “ปฏิญญา มสธ.” แต่งโดย นายกังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2525
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน
   ในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพลงประจำมหาวิทยาลัย และเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยา
ลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 4 ปี ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร       

                    สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  ฝ่ายบริการสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                                        
  ที่มา : 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2525 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม
          2525 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย                                                                       
                2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการตัดสิน
                 เพลงประจำมหาวิทยาลัยและเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ” ประกาศ ณ
             วันที่ 1 กันยายน 2525                                                                                                                                 


 

« Back Next »