เกี่ยวกับนิทรรศการ
การอนุรักษ์และการพัฒนาโบราณสถาน “วัดชมภูเวก” อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. (2550). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก สกุลช่างนนทบุรี ณ วัดชมภูเวกและวัดปราสาท. (2530). กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
พิศาล บุญผูก. (2562). พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก. นนทบุรี; โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา : ย่านชุมชนวัดชมภูเวก.