น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความสำคัญ

        น้ำ เป็นสัญลักษณ์ในการชำระล้างผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่หรือหน้าที่ใหม่ในชีวิต ให้ประสบความสุขสวัสดี และความสำเร็จในหน้าที่ใหม่ เช่นการรดน้ำสังข์ การเข้ารับตำแหน่งหรือการสถาปนาพระมหากษัตริย์ ต้องผ่านพระราชพิธีสำคัญคือ ราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย คือ การอภิเษก การ กระทำสัตย์ และการถวายราชสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการอภิเษก ซึ่งต้องใช้น้ำในการประกอบพิธี เพื่อความเป็นใหญ่ เป็นพระราชาธิราช สื่อถึงพระราชอำนาจที่พสกนิกรถวายแด่พระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรณานุกรม

นภาพร เล้าสินวัฒนา. (2549). การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธี คติ ความหมาย สัญลักษณ์แห่ง “สมมุติเทวราช”. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
วามเทพมุนี, พระครู. (2550). การบรรยายพิเศษ: เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาและพิธีพราหมณ์ในราชสำนักและสังคมไทย. ใน โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครังที่ 2 เอกสารประกอบการเสวนาและทัศนศึกษา วิถีพราหมณ์ในสังคมไทย. (น.1-13). กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศารยย 
แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. (2526) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและปรัวิตศาสตร์ กรมศิลปากร.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (2530). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
The Coronation Ritual and Thai Kingship since the mid-nineteenth century. สืบค้น มิถุนายน 15, 2018, จากhttps://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/16627/3/DabphetSiriporn.pdf
Sarayu. สืบค้น มิถุนายน 15, 2018 จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Sarayu 

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-504-7463-65 02-503-3604 08-7100-1983

Made with Pingendo Free  Pingendo logo