ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชา Agricultural and Biological Science จำนวน 208 ชื่อ
  2. สาขาวิชา Engineering จำนวน 252 ชื่อ
  3. สาขาวิชา Social Science จำนวน 250 ชื่อ
  4. สาขาวิชา Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (83 ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอื่นที่ห้องสมุด มสธ. มีให้บริการ ได้แก่ EBSCO Discovery Service หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน PULINET Catalog sharing หริอบริการอื่นๆ จากเครือข่ายห้องสมุด

รายชื่อวารสารทั้งหมด

ติดต่อขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com