บริการห้องสมุดสำหรับ

บุคลากร มสธ.

อุ๊คบี บุฟเฟต์ (OOKBEE Buffet)

อุ๊คบี บุฟเฟต์ (OOKBEE Buffet)
แอปพลิเคชั่นสำหรับการอ่านหนังสือสือในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ โดยมีหนังสือประเภทต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 30,000 ฉบับ เช่น นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

แบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มความสะดวกเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น