สุโขทัยธรรมราชา
การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า
นนทบุรีศึกษาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อประสม ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเสมอภาคแก่ชนทุกชั้น สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ได้เริ่มมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้เลือก สถานที่ตั้งเป็นจังหวัดนนทบุรี ดังนั้นเรื่องราวของข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาและเผยแพร่อย่างกว้างขวางและยั่งยืน

โซนที่ 1

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องราวการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำเสนอผ่านพระราชดำรัสที่พระราชทาน พระราชจริยวัตรที่ทรงโปรดเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยได้เรียนรู้ผลงานที่เป็นมรดกของชาติ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ส่วนที่ 1 “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับเรื่องราวการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัสเรียนรู้ตลอดชีวิต ทรงเรียนรู้จากการอ่านหนังสือและจากประสบการณ์ ทรงเรียนรู้ด้านการปกครอง ทรงเรียนรู้ด้านการศึกษา ทรงเรียนรู้ด้านดนตรี ทรงเรียนรู้ด้านภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิทยุและการสื่อสาร และ ทรงสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

โซนที่ 2

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องราวประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แนวคิดมหาวิทยาลัยเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน และใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อประสม และจากแนวคิดนำมาสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งการขยายโอกาสและให้ความเสมอภาค เพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้นอย่างแท้จริง การจัดแสดงประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า ตรามหาวิทยาลัยจากพระราชลัญจกรพระแสงศรสามองค์ สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยและประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ พิธีราชทานปริญญาบัตร พระบรมราชานุสาวรีย์และศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์: ปูชนียสถานและอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นักนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด และ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชานุสรณ์ เกียรติยศแห่ง มสธ.

ส่วนที่ 2 “รางวัลจากการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล” จัดแสดงรางวัลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับจากการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 16 รางวัล ได้แก่ รางวัลสังข์เงิน ประจำปี 2527 รางวัลเมขลา ประจำปี 2535 รางวัล THE ASIAN MANAGEMENT AWARD สาขาการพัฒนาการบริหารดีเด่นแห่งเอเชีย ปี 2536 รางวัล AWARD OF EXCELLENCE ประเภทสถาบันที่มีความเป็นเลิศ ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล ปี 2538 และรางวัลสุริยศศิธร จำนวน 12 รางวัล

โซนที่ 3

นนทบุรีศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการนนทบุรีศึกษา และผลงานบางส่วนที่เกิดจากการทำงานโครงการนนทบุรีศึกษา ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) มีหนังสือที่ใช้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนนทบุรี ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชื่อเรื่อง รวม 23 เล่ม เป็นประโยชน์ในด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศ ใช้ต่อยอดในรูปแบบที่หลากหลายตามสถานการณ์อย่างยั่งยืนและกว้างขวาง