สื่อสิ่งพิมพ์

วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเป็นเล่มจากการตีพิมพ์ด้วยกระดาษเพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดได้รวบรวม จัดหา จัดเก็บ เพื่อให้บริการ มีรูปลักษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์

หนังสืออ้างอิง

สิ่งพิมพ์สำหรับค้นคว้าประกอบความรู้ และความเข้าใจพื้นฐาน มุ่งให้ข้อเท็จจริง โดยเสนอความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ อย่างกะทัดรัด มีการเรียบเรียงเป็นระบบเพื่อใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีระบบสารบัญและดรรชนีช่วยค้น พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ หนังสืออ้างอิงมีการจัดทำเป็นหนังสืออ้างอิงทั่วไปที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และหนังสืออ้างอิงเฉพาะเนื้อหาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง โดยในการกำหนดเลขหมู่จะมีตัวอักษร R สีแดงอยู่เหนือเลขหมู่ หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์จัดเก็บในระบบชั้นปิด โดยเรียงรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 และ 2

วารสาร ​

สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วยบทความหลายบทความ ในแต่ละฉบับ มีผู้เขียนหลายคน วารสารมีความสำคัญสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นสื่อที่ให้สารสนเทศทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบันมีวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผลิตในรูปของเอกสารฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ วารสารฉบับพิมพ์ที่เป็นฉบับปัจจุบันและวารสารฉบับย้อนหลังจัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 โดยจัดบริการแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
  • วารสารฉบับปัจจุบันจัดเรียงตามลำดับรหัสที่กำหนดจากอักษรตัวแรกของชื่อวารสารและจัดเก็บบนชั้นวารสารใหม่ (ชั้นแบบหมุน)
  • วารสารฉบับย้อนหลัง 1-2 ปี จัดเก็บในระบบชั้นเปิด โดยจัดเก็บในกล่องเรียงตาม ชื่อวารสาร
  • วารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีทั้งฉบับเย็บเล่มและที่จัดเก็บในระบบชั้นปิด
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด
  • วารสารผ่าน QR Code เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของวารสาร