สื่อสิ่งพิมพ์

วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเป็นเล่มจากการตีพิมพ์ด้วยกระดาษเพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดได้รวบรวม จัดหา จัดเก็บ เพื่อให้บริการ มีรูปลักษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์

หนังสือทั่วไป ​

สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหนังสือวิชาการประเภทตำราที่ให้ความรู้เฉพาะ ความรู้พื้นฐานของสาขาวิชา หรือความรู้ทั่วไป ประเภทสารคดี และบันเทิงคดี ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือที่เรียกโดยย่อว่า “ระบบ LC” (Library of Congress Classification System) ที่มีการจัดหมวดหมู่โดยการแบ่งเนื้อหาหลักออกเป็นหมวดหมู่ A – Z และมีตัวเลขแทนเนื้อหาย่อยลงไปมีการเรียงลำดับตามหมวด และภายในหมวดเดียวกันจะเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมาก การให้บริการ
หนังสือทั่วไป จัดเก็บในระบบชั้นเปิด จัดเรียงรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บริการหนังสือทั่วไป ฉบับปีพิมพ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) – ปัจจุบัน ให้บริการที่ชั้น 1 อาคารบรรณสาร สำหรับฉบับก่อนปีพิมพ์ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ให้บริการที่ชั้น 3
ใช้การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง ได้แก่
 • Thes แทน วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพน์ของ มสธ.
 • Theses แทน วิทยานิพนธ์ของสถาบันอื่น
 • IS แทน การศึกษาค้นคว้าอิสระของ มสธ.
ฉบับปีพิมพ์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน จัดเก็บในระบบชั้นเปิด โดยจัดเรียงตามกลุ่มสาขาวิชา และเรียงลำดับตามลำดับรหัสที่กำหนดจากอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง โดยที่
 • วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพน์ของ มสธ. และวิทยานิพนธ์ของสถาบันอื่น จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 3
 • การศึกษาค้นคว้าอิสระของ มสธ. จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 4
 • วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพน์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของ มสธ. ฉบับก่อนปีพิมพ์ พ.ศ. 2558 ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ที่ฐานข้อมูล Thai Digital Collection
ใช้การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง ได้แก่ STOU จัดเรียงตามรหัสชุดวิชา จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 4

หนังสืออ้างอิง

สิ่งพิมพ์สำหรับค้นคว้าประกอบความรู้ และความเข้าใจพื้นฐาน มุ่งให้ข้อเท็จจริง โดยเสนอความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ อย่างกะทัดรัด มีการเรียบเรียงเป็นระบบเพื่อใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีระบบสารบัญและดรรชนีช่วยค้น พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ หนังสืออ้างอิงมีการจัดทำเป็นหนังสืออ้างอิงทั่วไปที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และหนังสืออ้างอิงเฉพาะเนื้อหาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง โดยในการกำหนดเลขหมู่จะมีตัวอักษร R สีแดงอยู่เหนือเลขหมู่ หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์จัดเก็บในระบบชั้นปิด โดยเรียงรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 และ 2

วารสาร ​

สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วยบทความหลายบทความ ในแต่ละฉบับ มีผู้เขียนหลายคน วารสารมีความสำคัญสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นสื่อที่ให้สารสนเทศทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบันมีวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผลิตในรูปของเอกสารฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ วารสารฉบับพิมพ์ที่เป็นฉบับปัจจุบันและวารสารฉบับย้อนหลังจัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 โดยจัดบริการแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
 • วารสารฉบับปัจจุบันจัดเรียงตามลำดับรหัสที่กำหนดจากอักษรตัวแรกของชื่อวารสารและจัดเก็บบนชั้นวารสารใหม่ (ชั้นแบบหมุน)
 • วารสารฉบับย้อนหลัง 1-2 ปี จัดเก็บในระบบชั้นเปิด โดยจัดเก็บในกล่องเรียงตาม ชื่อวารสาร
 • วารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีทั้งฉบับเย็บเล่มและที่จัดเก็บในระบบชั้นปิด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด
 • วารสารผ่าน QR Code เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของวารสาร

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น