สื่อโสตทัศน์

สื่อโสตทัศน์ (Audiovisual material) เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกสารสนเทศในลักษณะของภาพ เสียง หรือทั้งภาพและเสียงสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้ตาดูและหูฟัง โดยสามารถแบ่งประเภทตามการเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ที่เข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ และลูกโลก เป็นต้น และสื่อโสตทัศน์ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น สไลด์ เทปเสียง ฟิล์มภาพยนตร์ ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เป็นต้น สื่อโสตทัศน์มีหลากหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี บางชนิดล้าสมัยและเลิกใช้ไป ในขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นทดแทน ปัจจุบันข้อมูลที่บันทึกในสื่อโสตทัศน์ได้มีการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ และผู้ใช้สะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น