ติดต่อห้องสมุด​

ห้องสมุดให้บริการในส่วนกลาง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการในส่วนกลางติดต่อผ่านช่องทางดังนี้
ไปรษณีย์

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์​

08-7100-1983
02-504-7463-65

อีเมล​

libservice@stou.ac.th

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-16.30 น. และวันเสาร์ที่ 3, 10 และ 17 เวลา 9.00-17.00 น.

เวลาเปิดบริการ

การเดินทางมาห้องสมุด

รถประจำทาง
รถตู้สาธารณะ
แผนที่

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น