รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องการสร้างเครื่องมือช่วยค้นเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA แบบ one search

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์ นางสาวสายหยุด บุญรอด และนางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องการสร้างเครื่องมือช่วยค้นเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA แบบ one search จากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช