กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 2

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม Welcome to STOU Library สำหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุด มสธ. เปิดบ้านต้อนรับผู้รับบริการรายใหม่ “Library is your friend” เพื่อให้บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการรายใหม่  โดยเมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดกิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1  มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์