การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนำหลักฐาน

  • บัตรนักศึกษา
  • ใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1/2563

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน อาคารบรรณสาร ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com