8 พฤศจิกายน 2538 พิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 วันนี้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในกาลนั้น พระองค์ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมป้ายชื่อห้อง จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรภายในห้อง และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ความเป็นมา

การจัดตั้งห้องเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการและเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศเฉพาะด้านอันทรงคุณค่า เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2477
แนวคิดการออกแบบห้อง
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีเนื้อที่ 364.5 ตารางเมตร เริ่มดำเนินการตกแต่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 ภายใต้แนวคิดการออกแบบให้สะท้อนพระราชจริยาวัตรความเป็นผู้สนพระทัยใฝ่หาความรู้ โดยใช้ศิลปะในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้นแบบการตกแต่งส่วนหนึ่งมาจากวังศุโขทัย ซึ่งเป็นวังที่ประทับของพระองค์ เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา

ทรัพยากรที่ให้บริการ

ห้องสมุด มสธ. ได้ดำเนินการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยครอบคลุมทั้งหนังสือทั่วไป สำเนาเอกสารจดหมายเหตุ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 ภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช แผ่นเสียง สิ่งของส่วนพระองค์ และสื่อโสตทัศน์
ทั้งนี้ ยังมีทรัพยากรสารสนเทศอันทรงคุณค่าและเป็นมรดกของชาติ ได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนกว่า 1,700 เล่ม ซึ่งได้รับมอบจากคุณหญิงมณี สิริวรสาร ชายาของพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระราชโอรสบุญธรรมของรัชกาลที่ 7
สารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

  1. สูจิบัตรพิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (E-Book)
  2. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า (DS584 พ46 2538)
  3. คลิปวิดีโอแนะนำห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  4. เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ แบบ 360°

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7466-77
diis.stoulibrary@gmail.com