ห้องสมุด มสธ. ครบรอบ 35 ปี : ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักบรรณสารสนเทศ ครบรอบ 35 ปี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 ในโอกาสสำนักครบรอบ 35 ปี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  อาคารบรรณสาร ชั้น 2