แนะนำหนังสือ Teaching language online : a guide for designing, developing,and delivering online,blended, and flipped language courses

ผู้แต่ง: Victoria Russell และ Kathryn Murphy-Judy
สำนักพิมพ์: Routledge
ISBN: 9781138387003 (pbk.)
จำนวนหน้า: 282 หน้า
Call number: P53.28 R87 2021

หนังสือ Teaching language online : a guide for designing, developing,and delivering online,blended, and flipped language courses เกี่ยวกับด้านทฤษฎีการออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ คลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Online learning, Blended Learning และ Flipped classroom learning โดยเน้นการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ แนะนำกลยุทธ์การสอนและแนวปฏิบัติที่อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ รวมถึงลำดับขั้นตอนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนจากห้องเรียนรูปแบบเดิมไปสู่การสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุด โดยเนื้อหาหลักมี 5 บท ดังนี้

  • บทที่ 1 What are the basics of online course design?
  • บทที่ 2 What are the nuts and bolts of online teaching?
  • บทที่ 3 What is special about teaching language online?
  • บทที่ 4 Online professional development: what resources are available and who can Help?
  • บทที่ 5 A review of relevant research on online language teaching: what works and why?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487-88
diis.stoulibrary@gmail.com