โครงการบรรณสารสัญจร ครั้งที่ 2

สำนักบรรณสารสนเทศจัดโครงการบรรณสารสัญจร ครั้งที่ 2 โดยหน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค จัดสัญจรรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams พบอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เช่น นโยบายการจัดหา การเสนอจัดหาผ่านช่องทางต่าง ๆ การจัดซื้อและการรับอภินันทนาการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดตามสาขาวิชา และการบริการของห้องสมุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น.  ซี่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานจัดหาทรัพยากร

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น