ThaiJO ปิดปรับปรุงระบบ วันที่ 4-20 ม.ค. 65

Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระหว่างวันที่ 4-20 มกราคม 2565 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถค้นและดาวน์โหลดบทความวารสารในระบบได้

ที่มา: ThaiJO