Take Home Exam มิติการสอบรูปแบบใหม่ในยุค Next Normal

ปัจจุบันการแพร่กระจายการระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงไม่จบสิ้นไปจากประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ก็เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน จึงทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบในด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดสอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสอบดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

รูปแบบการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคือ การจัดสอบแบบออนไลน์ควบคู่กับการจัดสอบในสนามสอบ ซึ่งจากรายงานผลการจัดสอบในรูปแบบดังกล่าวยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน อาทิ ความพร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดสอบแบบออนไลน์ ความพร้อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร และความพร้อมของนักศึกษาก่อนการเข้าสอบแบบออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาในการจัดสอบแบบออนไลน์และการจัดสอบในสนามสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้เลือกวิธีการสอบที่สะดวก มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการสอบที่ได้มาตรฐานการจัดสอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้เรียนได้ด้วย เนื่องจากการสอบแบบออนไลน์นักศึกษาจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้พร้อม ส่วนการสอบในสนามสอบนักศึกษาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ฉะนั้นเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาหรือผู้เรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เปิดการจัดสอบในรูปแบบที่เรียกว่า “Take Home Exam” เป็นการจัดสอบที่มุ่งเน้นให้ผู้สอบค้นหาคำตอบด้วยตนเองและบริหารจัดการเวลาสอบอย่างอิสระภายใต้รูปแบบการออกข้อสอบของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 16/2564 (วันที่ 9 กันยายน 2564) ได้อนุมัติให้มีการจัดสอบแบบ Take Home Exam หรือเรียกชื่อเต็มว่า “Take Home Examination” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มชุดวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โดยผ่านช่องทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (https://takehomeexam.stou.ac.th)

การจัดสอบแบบ Take Home Examination ในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งแบบแผน ก1 และแผน ก2 และสำหรับทุกชุดวิชา ประกอบด้วย กิจกรรมมอบหมายงานและแบบทดสอบในการเข้าร่วมกิจกรรมมอบหมายงานจะเป็นในลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่รับมอบหมายงาน ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยสำนักทะเบียนและวัดผลนำข้อสอบที่ได้รับจัดทำเป็นแบบทดสอบในกิจกรรมมอบหมายงาน โดยใช้ระบบ STOU e-learning สำหรับกลุ่มนักศึกษาในเรือนจำจะใช้กิจกรรมทดแทนในรูปแบบกระดาษ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อสอบให้ทำตอบและจะกำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้นักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ Take Home Exam ได้ที่เว็บไซต์ https://takehomeexam.stou.ac.th กำหนดวันสอบอาจมีการเปลี่ยแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลหน้าเว็บไซต์ https://scitechno.stou.ac.th/take-home-examination/