สำนักบรรณสารสนเทศร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือให้แก่ผู้ต้องขัง

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ ระหว่างวันที่ 17-18 และ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีทักษะความรู้ในการทำหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ และสามารถซ่อมบำรุงรักษาหนังสือที่ชำรุดได้ โดยรองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 พร้อมมอบหนังสือจาก “โครงการปันหนังสือ เปิดประตูความสุขปีใหม่ไทย สร้างแหล่งเรียนรู้สู่สังคม” จำนวน 206 ชื่อเรื่อง 509 เล่ม ให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ให้กับผู้ต้องขัง โดยมีนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นผู้รับมอบ

เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย มาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน พ.ศ. 2550 งานเทคนิคห้องสมุดเบื้องต้น เครื่องมือช่วยค้นและการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ กำหนดหัวเรื่องแทนเนื้อหาทรัพยากร การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ การกำหนดเลขหนังสือ การบริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการซ่อมและเย็บเล่มหนังสือ ซึ่งผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมรายได้ภายหลังจากพ้นโทษต่อไป