12 สิงหา เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา มสธ.ร่วมสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง     

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอน้อมสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และจัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อกูลพสกนิกรอยู่เสมอ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นอันมาก เสด็จไปทรงเยี่ยมดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วทุกแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ โดยมิได้ทรงย่อท้อเหนื่อยหน่าย ด้วยพระราชกรณียกิจที่สำคัญในหลากหลายด้าน อาทิ ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่าง ๆ  ทรงทะนุบำรุงและปกป้องประเทศชาติ ทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านการสาธารณสุข ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการป่ารักน้ำ” รวมถึงพระราชกรณียกิจสำคัญในด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน”  ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างแสดงความจงรักภักดี  และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ด้วยพระวิริยอุตสาหะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยพระเกียรติคุณอันสูงส่งได้แผ่ไพศาลเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งต่อชาวไทยและนานาประเทศ ทำให้ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมากมาย

มสธ. น้อมสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จึงขอน้อมสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมจำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

  1. ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2525

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2525 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527
  1. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2530

ศ.ดร.เอี่ยม ฉายางาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2530 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2533
  1. ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2538
  1. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2540
  1. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545

เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังได้จัดทำสิ่งพิมพ์ปีใหม่ รวมจำนวน 2 ชุด ได้แก่

  1. ปฎิทินตั้งโต๊ะและสมุดไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2553  ชุด “60 ปี วันราชาภิเษกสมรส”  ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ปีใหม่ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 30 รางวัลชนะเลิศปฎิทินดีเด่น ประจำปี 2553 ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ปฎิทินตั้งโต๊ะและสมุดไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2553  ชุด “60 ปี วันราชาภิเษกสมรส” ได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 30 รางวัลชนะเลิศปฎิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ
  1. ปฎิทินตั้งโต๊ะและสมุดไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2555  ชุด “80 พรรษา สิกขมหาราชินี”

ปฎิทินตั้งโต๊ะประจำปี พ.ศ. 2555  ชุด “80 พรรษา สิกขมหาราชินี”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังได้จัดทำสมุดไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2555  ชุด “80 พรรษา สิกขมหาราชินี”

สมุดไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2555  ชุด “80 พรรษา สิกขมหาราชินี”

เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2527). สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525: วันจันทร์ที่ 26 วันอังคารที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 29 วันศุกร์ที่ 30 และวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2527 [เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย].  

https://library.stou.ac.th/wp-content/odi/STOUArchive/HTML/PDF/Archive_08.pdf

เรียบเรียงโดย   

วราภรณ์ ยงบรรทม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ  

ภาพประกอบโดย

หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
โทร: 02-504-7467-68
อีเมล์: libinfoservice@stou.ac.th