ที่ทำการชั่วคราวแห่งที่ 2 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

ต้นปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มมีคณาจารย์และบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถอยู่รวมกันที่ ณ อาคารบริษัท เดินอากาศไทยได้ทั้งหมด และทางมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ใช้อาคารของคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 เป็นที่ทำการของคณาจารย์และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงศูนย์บรรณสารสนเทศหรือห้องสมุดด้วย ในระยะแรกนี้ห้องสมุดเริ่มมีบรรณารักษ์และบุคลากรประจำ จึงสามารถเริ่มงานด้านเทคนิคและบริการให้แก่ผู้ใช้ได้มากขึ้น พร้อมทั้งได้มีการเตรียมการในเรื่องการก่อสร้างอาคารห้องสมุด ณ ที่ทำการถาวรของมหาวิทยาลัยที่ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

  • บทความ “แรกริเริ่มมี “สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” พัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ” bit.ly/3BxSMul
  • หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]