ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์บรรณสารสนเทศ ปี 2522 เป็นหน่วยงานจัดบริการและงานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1) หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ รับผิดชอบงานจัดเตรียมสื่อการศึกษาให้พร้อมบริการ งานบริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด งานบริการยืม-คืน งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า งานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด งานถ่ายสำเนาระหว่างห้องสมุด งานประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ห้องสมุด

2) หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ รับผิดชอบงานจัดหาสื่อโสตทัศน์ ประสานงานคัดเลือกและจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศน์ จัดเตรียมสื่อโสตทัศน์ให้พร้อมบริการ งานบริการใช้สื่อโสตทัศน์ภายใน บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสื่อโสตทัศน์ งานนิทรรศการ/งานศิลป์ห้องสมุด รวมทั้งงานบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์โสตทัศน์

3) หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง รับผิดชอบงานประสานการคัดเลือกวารสารร่วมกับสาขาวิชาและสำนัก/สถาบันภายใน บริการการใช้วารสารภายในห้องสมุด งานบริการเวียนหน้าสารบัญและบริการข่าวสารทันสมัย งานรวบรวมวารสารเย็บเล่ม

นอกจากนี้ฝ่ายบริการยังรับผิดชอบส่วนงานในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ วารสาร บทความวารสาร และฐานข้อมูลต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ของห้องสมุด มสธ. รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ งานการสร้างการรับรู้และความผูกพันของสมาชิกห้องสมุด โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO Clip และ Podcast ที่ส่งเสริมในด้านการใช้บริการห้องสมุด ด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชน

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนงานสำคัญที่นำผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรง และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ??bit.ly/3LhZXe7

? บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการด้วย Microsoft Teams ??bit.ly/3RpIhzL

? Library Guide การใช้บริการห้องสมุด มสธ. ??https://bit.ly/3Fq628t

? รายการ “บรรณสารติดเล่า Podcast” ??bit.ly/3LVnOlg

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]