นางบุญฑา วิศวไพศาล ผู้อำนวยการคนที่ 5 ของสำนักบรรณสารสนเทศ (1 กันยายน พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547)

ผู้อำนวยการบุญฑา วิศวไพศาล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญด้านความร่วมมือระดับหน่วยงานจนถึงระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ การเพิ่มศักยภาพด้านงานบริการของห้องสมุดให้มีความทันสมัยสำหรับผู้รับบริการใช้ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันจุดริเริ่มผลงานที่โดดเด่นด้านการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิทรรศการและหนังสือ

ประวัติ ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แรกเริ่มการทำงานนั้น ท่านทำงานในตำแหน่งเลขานุการคณะสถิติประยุกต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโอนย้ายมารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 หลังจากจัดตั้งสำนักบรรณสารสนเทศท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยของสำนักฯ และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยสำนักบรรณสารสนเทศ ระหว่าง 1 กันยายน พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547

ระยะเวลา 4 ปี ภายใต้การดูแลของท่านนั้น ห้องสมุด มสธ. ได้มีพัฒนาการหลากหลายด้าน อาทิ พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ใน 3 โครงการ คือ โครงการระบบฐานข้อมูลรายการสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โครงการการจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัล (Digital Collection) และโครงการระบบบริการฐานข้อมูลอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาปี พ.ศ. 2546 ห้องสมุดได้มีการปรับขยายพื้นที่ให้บริการ และจัดกายภาพส่วนบริการต่าง ๆ ใหม่ โดยงานส่วนบริการผู้ใช้อยู่ ณ อาคารบรรณสาร เป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ และทำการติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยโดยติดตั้งประตูสัญญาณเพื่อป้องกันสื่อการศึกษาสูญหาย และในส่วนงานห้องสมุดในอาคารวิชาการนั้นจะเป็นพื้นที่ให้บริการสารสนเทศเฉพาะด้าน รวมทั้งมีขยายการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอีกหลายอย่าง อาทิ คือ เปิดให้บริการ Digital Zone ซึ่งเป็นการพัฒนางานการให้บริการให้มีความทันสมัย เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเป็นอย่างดี นอกจากนี้ต่อมาในด้านการเผยแพร่สารสนเทศ วันที่ 1 -7 กันยายน พ.ศ. 2546 ห้องสมุดได้จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “แรกมีใน มสธ.” ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารวิทยทัศน์

และอีกเหตุการณ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547 สำนักบรรณสารสนเทศร่วมกับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยสำนักบรรณสารสนเทศเป็นผู้จัดทำเนื้อหาในนิทรรศการ ซึ่งในชั้น 1 เป็นนิทรรศการประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัย ชั้น 2-3 เป็นนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาตลอดชีวิต และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เปิดตัวหนังสือ “แรกมีใน มสธ.” ซึ่งเป็นหนังสือที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพะราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายสมัย และได้รับเกียรติเป็นบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมาคมฯ เมื่อปี พ.ศ. 2543 อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? บทความวิชาการ “มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549” ??bit.ly/3wIhqYd
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ??bit.ly/3LhZXe7
? หนังสือ “แรกมี ใน มสธ.” ??bit.ly/3eKjZRs

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]