พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ อาคารสัญลักษณ์ของ มสธ.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารสัญลักษณ์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2531 เป็นอาคาร 3 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ในตอนแรกมหาวิทยาลัยแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโถงกิตติกรรมเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ทั่วไป ส่วนโถงกิตติการเป็นห้องโถงใช้ประกอบพิธีการต่าง ๆ และส่วนหอประวัติ จดหมายเหตุ เป็นพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติมหาวิทยาลัย

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร 2 เรื่อง ได้แก่ ชั้นที่ 1 เรื่องประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ชั้นที่ 2 และ 3 เรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสำนักบรรณสารสนเทศได้มีส่วนร่วมในการรวบรวบและทำข้อมูลในนิทรรศการถาวรภายในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? บทความ “แรกริเริ่มมี “สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” พัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ” bit.ly/3BxSMul
? บทความ “พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์และอาคารสุโขสโมสร” bit.ly/3y5bhoP
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7
? หนังสือ “10 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2521-2531” bit.ly/3Op8IVP

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ