พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในกาลนั้น พระองค์ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมป้ายชื่อห้อง จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรภายในห้อง และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการและแหล่งให้บริการสารสนเทศเฉพาะด้านอันทรงคุณค่า เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2468 – 2477 โดยห้องสมุด มสธ. ดำเนินการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยครอบคลุมทั้งหนังสือทั่วไป สำเนาเอกสารจดหมายเหตุ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 ภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช แผ่นเสียง สิ่งของส่วนพระองค์ และสื่อโสตทัศน์ ทั้งนี้ ยังมีทรัพยากรสารสนเทศอันทรงคุณค่าและเป็นมรดกของชาติ ได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนกว่า 1,700 เล่ม

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? บทความออนไลน์ “8 พฤศจิกายน 2538 พิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” bit.ly/3PDkLij
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7
? หนังสือ “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก” bit.ly/3yTFjfI

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ