ซีดีเสียง 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก 

ซีดีเสียง [sound recording] ประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก ให้ความรู้เรื่องการหมั้น การสมรสและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การเลิกจากการเป็นสามีภริยา การเป็นบิดามารดากับบุตร สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรและความปกครอง บุตรบุญธรรม มรดกและการเป็นทายาท การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม การรับมรดกแทนที่ การเสียสิทธิในมรดก พินัยกรรม การเสียไปซึ่งพินัยกรรม ผู้จัดการมรดก การแบ่งมรดกและอายุความ