ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ของ มสธ. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยความดูแลของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565 จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจากคุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขอบคุณสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นอย่างมากที่ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ 

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยมีพิธีเปิดห้องเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้อง

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และให้เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติโดยรวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิ หนังสือส่วนพระองค์ สิ่งของส่วนพระองค์ เอกสารจดหมายเหตุ พร้อมกับการจัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์ ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างสอดคล้องกับพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดถือความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือกำเนิดครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเยี่ยมชม ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่หากต้องการเยี่ยมชมในวันเสาร์-อาทิตย์ โปรดกรุณาติดต่อล่วงหน้า) สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่โทรศัพท์: 02-504-7466, 7477

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ