สำนักคอมพิวเตอร์ มสธ. แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์สวิตซ์ (Switch) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะดำเนินการปรับปรุง Firmware ของอุปกรณ์สวิตซ์ (Switch) ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00-24.00 น. ส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้ในวันและเวลาดังกล่าว