บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023) “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ดังนี้

รางวัลระดับ ดีเด่น

ผลงาน: กลยุทธ์การพัฒนาบทความออนไลน์ให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEO เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรก Google: กรณีศึกษาการส่งเสริมการรับรู้สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ.
โดย คุณรัชกร คงเจริญ
ประเภท: การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
กลุ่ม: การบริการสารสนเทศ

รางวัลระดับ ชมเชย

ผลงาน: ประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีด้วยเทคโนโลยี AR, VR, และ Mataverse
โดย คุณกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และคุณอาเขต แก้วสว่าง
ประเภท: การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่ม: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

รางวัล Popular Vote

รางวัล Popular Vote 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์

ผลงาน: การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกแห่งความผันผวน
โดย คุณยวิญฐากรณ์ ทองแขก และคุณดวงรัตน์ ดีขั้ว

ผลงาน: การจัดการหนังสืออภินันทนาการอิเล็กทรอนิกส์
โดย คุณณัฐพร จุ้ยเดช และคุณเทพรัตน์ หาญวารี

ผลงาน: การพัฒนาฐานความรู้เพื่องานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย คุณจิรนาถ อนันตชัย และคุณณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network) คืออะไร?

PULINET คือข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นโครงการความร่วมมือที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว โดยมีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงาน อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ PULINET