สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล

สารสนเทศการศึกษาทางไกล เป็นสารสนเทศเฉพาะด้านที่มีคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยปณิธานและนโยบายที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลในการจัดการศึกษา โดยใช้สื่อประสมที่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของสังคมและความพร้อมของนักศึกษาและผู้เรียน ได้แก่ สื่อหลักและสื่อเสริมในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การสอนเสริม การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

สารสนเทศการศึกษาทางไกล มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา ความสําคัญ รูปแบบ หรือวิธีการศึกษาทางไกล การใช้สื่อในการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มผู้เรียน การศึกษาทางไกลในประเทศต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการจัดการศึกษาทางไกล การพัฒนาบุคลากร บริการสนับสนุนการศึกษาทางไกล การวิจัยประเมินผล และหลักสูตรการศึกษาทางไกล สารสนเทศการศึกษาทางไกลเป็นสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารสนเทศการศึกษาทางไกล อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหา จัดเก็บ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น ให้บริการและเผยแพร่สนเทศเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ปัจจุบันสำนักบรรณสารสนเทศ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับสารสนเทศการศึกษาทางไกลในหลากหลายช่องทาง อาทิ บทความวารสารในระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (https://opac02.stou.ac.th) บทความการศึกษาทางไกลในเว็บเพจการศึกษาทางไกล (bit.ly/3XEuXuD), บทความสาระความรู้ในเว็บไซต์ห้องสมุดและสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งยังมีหนังสือรายงานการวิจัยและบทความที่เกี่ยวกับสารสนเทศการศึกษาทางไกลให้บริการในห้องสมุดด้วย 

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ  

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่