สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น สัตว์ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน

หนังสือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อมทำให้เราทราบว่าเหตุใดถึงต้องทำฟาร์มในระบบปิดซึ่งมนุษย์เป็นผู้ควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมด ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตสัตว์ เช่น ความเครียดจากอากาศร้อนและหนาว การหมุนเวียนอากาศและความชื้น ส่งผลต่อสัตว์อย่างไร การรับรู้ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม เช่น การมองเห็น การได้ยิน การรับกลิ่นและรส การสัมผัสและความเจ็บปวด รวมถึงผลจากการเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เช่น ของเสียจากฟาร์ม การบำบัดน้ำเสีย การเลี้ยงแบบธรรมชาติ โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างจากมนุษย์ ซึ่งคนทำฟาร์มสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3RR1MmN