สารสนเทศศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

สารสนเทศศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และกิตติการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีคนแรกและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลด้านการบริหารการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้นำทางความคิดและสร้างนวัตกรรมการศึกษาไทย ผลงานหลากหลายรูปแบบที่ท่านได้สรรค์สร้างไว้ มีทั้งตำรา งานวิจัย บทความ เอกสารบรรยาย และปาฐกถาต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลงานอันทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สารสนเทศศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่จัดหา รวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษา ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ ปัจจุบันสำนักบรรณสารสนเทศ ได้มีการเผยแพรสารสนเทศศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทความสาระความรู้, จดหมายเหตุบอกเล่า, นิทรรศการออนไลน์ (bit.ly/3JYWiEu) และในหลากหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์นวัตกรรมวิจิตร (https://library.stou.ac.th/wichit) ฐานข้อมูลคลังสารสารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และเฟซบุ๊กห้องสมุด มสธ.

นอกจากนี้ทางสำนักบรรณสารเทศได้มีการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับ ประวัติ บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการและกิตติการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จำนวน 3 เล่ม เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของท่านให้นักวิชาการและผู้สนใจศึกษาค้นคว้า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ 

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่