Book Delivery ครั้งแรกของศูนย์บรรณสารสนเทศ

บริการ Book Delivery ของศูนย์บรรณสารสนเทศเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2524 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการโยกย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวให้กระจายไปอยู่ตามอาคารต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ที่เรียกว่าเป็น มสธ. 1- มสธ. 5 จำนวน 5 แห่ง ซึ่งที่ทำการของศูนย์บรรณสารสนเทศได้ประจำอยู่ ณ ที่ทำการชั่วคราวที่อาคารสิริภิญโญ หรือเรียกอีกชื่อว่า ตึกกุ๊ก ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ผู้ใช้บริการของห้องสมุดกระจายอยู่หลายพื้นที่ ดังนั้นห้องสมุดที่นำโดยรองศาสตราจารย์สมพิศ คูศรีพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศในขณะนั้น จึงมีความคิดริเริ่มในการบริการเชิงรุกที่เรียกว่า “Book Delivery” ขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด สามารถแจ้งความจำนงกับบรรณารักษ์ จากนั้นบรรณารักษ์จะดำเนินการเตรียมสื่อต่าง ๆ ลงในถุง ซึ่งเป็นถุงแยกสีตามที่ทำการชั่วคราวแต่ละแห่ง และจัดส่งให้ถึงผู้ใช้บริการด้วยการฝากผู้ส่งสารกองกลางที่นำส่งเอกสารไปแต่ละอาคารที่ทำการในแต่ละวันนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ 

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่