ซีดีประจำชุดวิชา 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ซีดี [sound recording] ประจำชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความสำคัญของชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป วิวัฒนาการของกฎหมาย กฎหมายกับประชาชน กระบวนการยุติธรรม หลักการใช้กฎหมาย การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับวิชาการสาขาอื่น ๆ หลักวิชาชีพกฎหมาย ระบบศาล ระบบกฎหมายไทย

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น