ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

การใช้ชีวิตที่เหมาะสมเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ การเรียนรู้ในเรื่องทักษะชีวิตจึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม มากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนได้อย่างถูกต้องเหมาสม ไม่ตกอยู่ในวิกฤติของชีวิต สร้างดุลยภาพของตนให้เกิดขึ้น ทั้งดุลยภาพระหว่างกายและจิต ดุลยภาพระหว่างการกระทำ เพื่อตนเองและสังคม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมสมัยใหม่ ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็วแต่ความเจริญทางจิตใจของคนกลับถดถอยลงอย่างต่อเนื่องความเห็นแก่ตัว การแก่งแย่งแข่งขัน ในสังคมผลักดันให้ปัจเจกสร้างดุลยภาพได้ยากขึ้นทุกที เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็นบท จำนวน 11 บท  ดังนี้

บทที่ 1 พื้นฐานความรู้ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่
บทที่ 2 สังคมยุคใหม่กับวิกฤติชีวิต
บทที่ 3 เหงา เครียด พึ่งพิง และไร้จุดหมาย : ปัญหาของคนยุคใหม่
บทที่ 4 เหตุปัจจัยแห่งวิกฤติชีวิต : การไร้ดุลยภาพของกายและจิตของปัจเจกและสังคม
บทที่ 5 การสร้างดุลยภาพกาย-ใจ และชีวิตที่มีดุลยภาพในสังคมยุคใหม่
บทที่ 6 การสร้างสังคมกัลยาณมิตร
บทที่ 7 เทคนิคการเผชิญการเจ็บป่วยและตายอย่างมีสติ
บทที่ 8 การเจริญสติกับการสร้างดุลยภาพของชีวิต
บทที่ 9 สมาธิ-วิปัสสนากับการสร้างดุลยภาพของชีวิต
บทที่ 10 การบริหารกาย-ใจที่มีดุลยภาพด้วยโยคะ
บทที่ 11 เทคนิคการบริหารจัดการชีวิตอย่างมีสติ

จากเนื้อหาข้างต้น เชื่อว่าผู้อ่านจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตเมื่อเจอกับปัญหา และวิกฤติต่าง ๆ
เข้ามาในชีวิต สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างมีสติ ซึ่งสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการใช้ชีวิตคือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้มีพลังกายและกำลังใจให้สู้กับปัญหาต่อไป

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/425wjR6

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น