การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต นับเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง โดยอาศัยหลักการที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไขของการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง คือ ความรู้ ควบคู่คุณธรรม นำมาใช้ประกอบในการวางแผนในการกระทำสิ่งต่าง ๆ

หนังสือการวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชาจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการวางแผนการเงินทำให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. เรื่องการเงินส่วนบุคคล หลักการวางแผนการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การวางแผนอุปโภคบริโภคจุดเริ่มต้นของความพอเพียง
  3. การบริหารเงินออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรายได้ที่ดีในอนาคต
  4. การวางแผนประกันภัยหลักการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง
  5. การวางแผนภาษีแบบพอเพียง : หลักคิดพอเพียง 2-3-4 และนิติธรรมสู่สังคมผาสุข
  6. การวางแผนเพื่อการเกษียณ  

พร้อมบทสรุปส่งท้าย อนาคต คือ ความไม่แน่นอน ในทางการเงินเรียกความไม่แน่นอนนี้ว่า ความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน โดยใช้หลักการที่กล่าวมา อาจจะช่วยขจัดความเสี่ยงให้ลดต่ำลง มีการวางแผนการใช้เงินที่ดีขึ้น จะทำให้เราสามารถคาดการณ์อนาคตทางการเงินของเราได้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 1 เลขเรียกหนังสือ HG179 ก65 2561 ตรวจสอบสถานะ