อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

อนาคตข้างหน้าคนไทยจะได้เจอความท้าทายอะไรบ้าง ? ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยกำลังดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุุมเครือ อันเกิดจากการพลิกผันของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคระบาด แรงกดดันจากประเทศอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรของไทยทำให้เราเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยอย่างสมบููรณ์ สถานการณ์ในประเทศด้านเศรษฐกิจกำลังถดถอย สังคมและการเมืองในประเทศมีความขัดแย้งสููง

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งภัยคุกคามที่่ยิ่งใหญ่ที่สุุดเท่าที่นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เผชิญ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งแต่ละประเทศต้องให้ความตระหนักเพราะความเสี่่ยงจากการบริหารจัดการประเทศส่งผลต่อความเสี่ยงในระดับบุุคคล องค์กร ธุุรกิจ รัฐบาล และชุุมชน หนังสือเล่มนี้ได้อาศัยข้อมููลของการศึกษาอนาคตประเทศไทยใน 9 มิติ คือ ประชากร สังคม ชนบท การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง ซึ่งได้พยายามที่จะคาดการณ์ทางเลือกในอนาคตเพื่อจะให้ผู้อ่าน ชุุมชน ประชาคม องค์กร และรัฐบาลสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง การประมวลภาพความเสี่ยงของไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางเลือกของอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า เพื่อนำไปสู่การร่วมกันหาทางก้าวพ้นอุุปสรรคหลาย ๆ ด้านที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความหวังว่าทางเลือกใหม่ ๆ นี้ จะนำไปสู่การปรับตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร้างในมิติต่าง ๆ ของสังคมไทยในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

บทที่ 1 ประเทศไทยในกระแสความเสี่ยง
บทที่ 2 ประเทศไทยวันนี้
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย
บทที่ 4 การกวาดสัญญาณในประเทศไทย
บทที่ 5 การกวาดสัญญาณระดับนานาชาติ
บทที่ 6 ฉากทัศน์ในอนาคต
บทที่ 7 บทส่งท้าย

ดังนั้น การศึกษาภาพอนาคตจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ ลดความไม่แน่นอน
ด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงนั้น ทั้งสาเหตุุ เงื่อนไขและผลลัพธ์ เพื่อแสวงหาโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ ที่ทำให้รู้สึกมีความหวัง มีแรงบันดาลใจ และมีความกล้าที่จะมุ่งเดินหน้าต่อไป

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ