หมอชาวบ้าน ฉบับสิงหาคม 2566

ประเทศไทยประกาศให้กัญชาออกจากการเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นับเวลาในปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว มีการนำไปใช้ประโยชน์และส่งผลต่อประชาชนอย่างไรบ้าง

หมอชาวบ้าน ฉบับสิงหาคม 2566 ได้สัมภาษณ์ รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หัวหน้าหน่วยจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงการใช้กัญชาในวัยรุ่น ซึ่งพบว่าอัตราผู้ป่วยจิตเวชที่มีสาเหตุมาจากการเสพกัญชามีมากขึ้น ซึ่งเป็นการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการไม่ได้ใช้ทางการแพทย์ สาเหตุที่มีการใช้กัญชา ส่วนหนึ่งจากภาวะความเครียดและการเป็นซึมเศร้าที่คิดว่าจะอาศัยฤทธิ์จากกัญชาเพื่อหลีกหนีจากโลกความจริงที่ไม่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่สะท้อนปัญหาการใช้กัญชาของวัยรุ่นไทยที่ถือเป็นอนาคตของชาติ การจัดการในสถานการณ์นี้ควรทำอย่างไร การรณรงค์ให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์มากกว่าสันทนาการ เพราะกัญชายังถือว่าเป็นสารอันตราย ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ

บทความอื่นๆ ในฉบับที่น่าสนใจกับความรู้ด้านสุขภาพที่การป้องกันจะดีกว่าการก่อให้เกิดโรคแล้วค่อยรักษา

  • กินเค็มมากไป อันตรายถึงชีวิต
  • ลมเงียบ – ลมปัจจุบัน
  • ต้อกระจก โรคตาบอดที่รักษาได้

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 แห่ง