ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง Construction planning สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง / นพพร โทณะวณิก
 2. การศึกษาการทำงาน
 3. การเตรียมการวางแผนงานก่อสร้าง
 4. การวางแผนงานก่อสร้างระบบตารางเวลาทำงาน
 5. การวางแผนงานก่อสร้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นลูกศร
 6. การวางแผนงานก่อสร้างระบบสายวิกฤตแบบเส้นวงกรอบ
 7. การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ตระบบเส้นสมดุลและระบบอื่นๆ
 8. การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง
 9. การวางแผนและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง
 10. การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง
 11. การเตรียมการก่อนนำแผนงานไปใช้
 12. การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร้าง
 13. การปรับและแก้ไขแผนงาน
 14. การเร่งงาน / ทิพวรรณ
 15. การวางแผนงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป