STOU Read it Now! Ep.8 Special

STOU Read it Now! Ep.8 ขอแนะนำหนังสือของห้องสมุด มสธ. โดยหนังสือที่แนะนำเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของปูชนียบุคคลผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทย และมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า วิจิตรลิขิต : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

วิจิตรลิขิต : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในโอกาสการจัดงานอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อมอบเป็นบรรณาการแก่ผู้ร่วมงาน ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของหนังสือได้นำเสนอข้อคิดโดยบุคคลที่อยู่ในช่วงที่นวัตกรรมที่ท่านคิดค้นเกิดขึ้น ผู้ที่ได้ทำงานร่วมกับท่านด้านการศึกษา และเป็นปาฐกถาของท่านที่ได้เผยแพร่จากสถานที่ต่าง ๆ รวบรวมเป็นหนังสือ วิจิตรลิขิต : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ผลักดันจนเกิดนวัตกรรมด้านการศึกษา ได้แก่

   1. นวัตกรรม ค่ายอาสาสมัคร

   2. นวัตกรรม วิจัยสถาบัน

   3. นวัตกรรม การศึกษาทางไกลในระบบเปิด

   4. นวัตกรรม มหาวิทยาลัยในเรือนจำ

   5. นวัตกรรม สาธิตเสริมสมอง โครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   6. นวัตกรรม มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

   7. นวัตกรรม สหกิจศึกษา

   8. นวัตกรรม กรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอน และการสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา

จากนวัตกรรมทั้ง 8 เรื่อง ที่กล่าวมามีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึง 3 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในเรือนจำ และนวัตกรรมสาธิตเสริมสมอง โครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยขอนำเสนอโดยสรุป 2 นวัตกรรม

นวัตกรรม เรื่องแรก การศึกษาทางไกลในระบบเปิด โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อกำเนิดโดยแรงผลักดันของท่านเริ่มตั้งแต่คิด ผลักดันจนนำมาสู่ มหาวิทยาลัยในกระดาษ และ เป็นมหาวิทยาลัยในการกระทำ ผลจากความมุมานะในการดำเนินการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก่อกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 และเมื่อมีการตั้งสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งท่านเป็น อธิการบดีคนแรก โดยท่านนั้นได้วางรากฐานระบบสื่อ การสอนทางไกล การใช้ชุดวิชา ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หลัก และมีสื่อเสริม เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ จากแนวคิดของท่านทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกลที่สร้างความเสมอภาค กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยในประเทศ และต่างประเทศทำให้ทุกคนที่ต้องการศึกษา พัฒนาตนเองได้มีโอกาสศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่า “บิดาแห่งการศึกษาทางไกลของประเทศไทย

นวัตกรรม เรื่องที่สอง มหาวิทยาลัยในเรือนจำ การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเรือนจำ เกิดจากแนวคิดและการดำเนินการโดยยึดหลักการให้การศึกษาตลอดชีวิต การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน ด้วยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล และการสอบในเรือนจำ โดยอาศัยศักยภาพของการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการศึกษาทางไกล ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

จากประเด็นที่สรุปเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ วิจิตรลิขิต : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือเป็นแหล่งความรู้ และมีประโยชน์สำหรับนักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ที่ตระหนักถึงคุณค่าของผลงานท่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยืมเพื่อใช้บริการได้ที่ห้องสมุด  มสธ.
ตรวจสอบสถานะ