วิทยาภูมิคุ้มกัน

ตำราวิทยาภูมิคุ้มกันเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาภูมิคุ้มกัน หลักการพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ อวัยวะ และสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภูมิต้านจุลินทรีย์ ภูมิต้านมะเร็ง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในบางเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน และการประยุกต์ใช้ ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ และแพทย์ศาสตร์รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 14 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนำและประวัติของวิทยาภูมิคุ้มกัน
บทที่ 2 เซลล์และอวัยวะของระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 3 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
บทที่ 4 ระบบคอมพลีเมนต์
บทที่ 5 แอนติเจน
บทที่ 6 แอนติบอดี
บทที่ 7 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี
บทที่ 8 ระบบเอ็มเอชชี
บทที่ 9 ภูมิต้านการติดเชื้อ
บทที่ 10 วิทยาภูมิคุ้มกันของมะเร็ง
บทที่ 11 วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ
บทที่ 12 โรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันกับการทำงานผิดปกติ
บทที่ 13 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
บทที่ 14 การวิเคราะห์และบทสรุปของวิทยาภูมิคุ้มกัน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/47Q4iQL