การอบรมทางออนไลน์ เดือนธันวาคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนธันวาคม 2566

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม