สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำหนังสือ“คารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”


สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำหนังสือและกองบรรณาธิการจัดทำหนังสือ “คารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (5 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2566) และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี นางวรนุช สุนทรวินิต อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ พ.ศ. 2556 – 2563 นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ นางสาวชลลดา หงษ์งาม นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม และนางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว ร่วมกับ ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล นายพิศาล บุญผูก และ นางวัชรีพร นิลรัตน์ โดยที่มี รองศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน กระบวนการทำงานครอบคลุมการจัดเตรียมต้นฉบับนวัตกรรมวิจิตร การรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา การจัดหาภาพประกอบเนื้อหา การกำหนดบทตอนหนังสือ การจัดเรียงข้อมูล และการบรรณาธิกรหนังสือ การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ และการประสานขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อนำลงในหนังสือให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตหนังสือ ตลอดจนการจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนังสือคารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดจากความคิดจากผู้แทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการเผยแพร่ตัวตนและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่มีมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้ หนังสือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา