รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา [sound recording] ชุดวิชา 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Office automation system and electronic commerce สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน
 2. บทบาทและการใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติ
 3. การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 4. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประชุมทางไกลในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 5. การจัดการข้อมูลและเอกสารในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 6. การจัดการกระแสงาน
 7. ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการกระแสงาน
 8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 9. แนวคิดและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 10. การพัฒนาเว็บไซค์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
 12. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 13. การชำระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 14. ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสำนักงานอัตโนมัติและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 15. ตัวอย่างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนและภาครัฐ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น