บุคลากรของห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The14th PULINET National Conference) ที่เป็นการนำเสนอผลงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ภายใต้ภายใต้กรอบแนวคิด “Better Libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow” จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงาน จำนวน 105 เรื่อง

ในการประชุมบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS : Information Services) กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organization Management) ประกอบด้วย การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 7 เรื่อง และการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 3 เรื่อง

ผลการนำเสนอผลงานในการประชุม PULINET ครั้งที่ 14 บุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์

รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ผลงานเรื่อง : “พหุปัญญาท้องถิ่น” องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อชุมชน โดย ชลลดา หงษ์งาม และ กัลยาณี ศุภดิษฐ์

รางวัลระดับดี กลุ่มการบริการสารสนเทศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา

รางวัลระดับดี กลุ่มการบริการสารสนเทศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา ผลงานเรื่อง : การพัฒนาแชตบอตช่วยตอบคำถาม “น้องสไบ LINE BOT” โดย จิรนาถ อนันตชัย

รางวัลระดับชมเชย กลุ่มการบริการสารสนเทศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา

รางวัลระดับชมเชย กลุ่มการบริการสารสนเทศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา ผลงานเรื่อง : การพัฒนาวิดีโอพอดแคสต์ด้านสารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รัชกร คงเจริญ และดวงรัตน์ ดีขั้ว

ผลงานที่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศส่งเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม PULINET ครั้งที่ 14 จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

 • การใช้ ChatGPT เพื่อออกแบบโครงสร้างเว็บเพจนิทรรศการออนไลน์ โดย อาเขต แก้วสว่าง
 • “พหุปัญญาท้องถิ่น” องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อชุมชน โดย ชลลดา หงษ์งาม และกัลยาณี ศุภดิษฐ์
 • โปสการ์ดเล่าเรื่องจากความทรงจำ: การสร้างการรับรู้และความผูกพันที่มีต่ออัตลักษณ์ มสธ.
  โดย ดวงรัตน์ ดีขั้ว
 • การพัฒนาบทเรียนการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ STOU Modular
  โดย เพ็ญพรรณ จารุสาร
 • การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดย นิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์, ณัฐพร จุ้ยเดช, กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา, จิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ และเทพรัตน์ หาญวารี

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS : Information Services)

 • การจำลองศูนย์การเรียนรู้ใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์บริการห้องสมุดบนโลกเสมือนจริง โดย ปวีณ์ธิดา เนตรหาญ และภัทรภร พื้นพรหม
 • การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดย กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา และจิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ
 • การพัฒนาวิดีโอพอดแคสต์ด้านสารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รัชกร คงเจริญ และดวงรัตน์ ดีขั้ว
 • การพัฒนาแชตบอตช่วยตอบคำถาม “น้องสไบ LINE BOT” โดย จิรนาถ อนันตชัย

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organization Management)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย e-Waybill System โดย ณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ และสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์