ศาสตร์+ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ

ศาสตร์+ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเสนอเนื้อหา ระเบียบ รูปแบบ วิธีการนำไปสู่สาระสำคัญของการลงมือเขียนผลงานทางวิชาการโดยมีรายละเอียดเชื่อมต่อให้เกิดความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ หรือเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่มีวิทยฐานะหรือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งผลงานทางในสายงานการสอนจำแนกออกได้ 8 ประเภท ได้แก่ 1. เอกสารประกอบการสอน 2. เอกสารคำสอน 3. ตำรา 4. หนังสือ 5. งานวิจัย 6. บทความทางวิชาการ 7. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานสร้างสรรค์หรือลักษณะอื่น) 8. งานแปลในการเขียนผลงานทางวิชาการแต่ละลักษณะมีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าต้องอาศัย ศาสตร์+ศิลป์ ที่จะทำให้ผลงานทางวิชาการนั้นๆ ออกมาดี ได้มาตรฐาน ศาสตร์ เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจความสามารถ หรือทักษะในสาขาวิชานั้นๆ โดยมีความรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ส่วนศิลป์ เป็นเรื่องของรูปแบบการจัดวางชื่อบทที่ ชื่อบทเรียน หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย รูปภาพหรือแผนภูมิ ตาราง การพิมพ์การจัดวางตัวอักษร ฯลฯ ฉะนั้น สิ่งที่กล่าวไว้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควรศึกษาให้ถ่องแท้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3uDSP9i