การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในงาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 8

สำนักบรรณสารสนเทศ เผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมมอญ และอาหารมอญ จากหนังสือ วิถีมอญในไทย ในงาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 8 วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ วัดมะขาม ตำบลคุ้มพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นางวรนุช สุนทรวินิต อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และบรรณาธิการหนังสือ พร้อมด้วย นายพิศาล บุญผูก ผู้เขียนเนื้อหาหนังสือวิถีมอญในไทย เข้าร่วมการเสวนา และได้นำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไปร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ให้ความรู้ ประกอบด้วย หนังสือวิถีมอญในไทย ผังลำดับเหตุการณ์ประเพณีเทศกาลงานบุญสำคัญมอญในรอบปี นิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้าวปลาอาหาร ย่านบ้านมอญ, กะละแม ขนมแห่งความสามัคคีเอื้ออารีของชุมชน และไหว้พระเจดีย์ ศรัทธาในพระบรมศาสดาของคนมอญ และจัดทำแผ่นความรู้ จำนวน 1 เรื่อง คือ อาหารพื้นบ้านมอญ ยาพื้นบ้าน..บำรุงกายา เพื่อเป็นการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ สงวนรักษา และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักบรรณสารสนเทศ สนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศ ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือวิถีมอญในไทย ให้กับนายสุวัฒน์ อภิกันตสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม ไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของชุมชนด้วย