การเขียนหนังสือรับรองการตาย

การรับรองการตายและบันทึกสาเหตุการตายเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของแพทย์หลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตแพทย์จะต้องบันทึกชื่อโรคที่เป็นสาเหตุการตายลงในหนังสือรับรองการตายญาติผู้ตายจะนําหนังสือรับรองการตายไปติดต่อแจ้งการตายกับนายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น และออกใบมรณบัตรให้ญาติเก็บไว้เป็นหลักฐาน ข้อมูลจากหนังสือรับรองการตายจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลการตายของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งหนังสือรับรองความตายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญทั้งในทางการแพทย์ และทางกฎหมาย กล่าวคือใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับประกอบการวางแผนเพื่อออกนโยบายทางสาธารณสุข เก็บข้อมูลสถิติด้านระบาดวิทยา และเป็นเอกสารรับรองขั้นต้นสำหรับใช้ในการออกใบมรณบัตรเพื่อยันยันการเสียชีวิตของบุคคลให้มีผลตามกฎหมาย  หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มาก เพราะจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้หลักการเขียนที่ถูกต้อง และเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 9 บท ดังนี้
บทที่ 1 หลักการทั่วไปในการเขียนหนังสือรับรองการตาย
บทที่ 2 การเขียนสาเหตุการตายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
บทที่ 3 การเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก
บทที่ 4 การเขียนหนังสือรับรองตายสำหรับผู้สูงอายุ
บทที่ 5 สาเหตุการตายของผู้ป่วยกลุ่มสมองเสื่อมและโรคจิตเวช
บทที่ 6 สาเหตุการตายในกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง
บทที่ 7 สาเหตุการตายของทารกแรกเกิดและทารก
บทที่ 8 พฤติการณ์การตาย
บทที่ 9 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือรับรองการตาย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/43B0SjX