ประมวลภาพคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของห้องสมุดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมมุมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในห้อง และบรรยายเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7

Shanghai Open University (SOU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารของ Shanghai Open University (SOU) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Junjiang LOU ตำแหน่ง Vice Chairman of the Shanghai Open University Council พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน

Busan National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 Prof. Dr. Jaemu Lee ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computor Education จาก Busan National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 3 ท่าน

มหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น (The Open University of Japan)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 Prof. Iwanaga Masaya อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น (The Open University of Japan) และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย Mr. Uchida Takeshi เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จำนวน 7 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหารของ มสธ. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2504-7466, 0-2504-7487

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น